Group Members

  • 张余洋
  • Published: 2020-05-16
  • 396

Current Group Members

ZhangYuTian 202005 3x3

Yu-Tian Zhang, Graduate Student, ytzhang |#| iphy.ac.cn

YiJuXia 202005 3x3

Ju-Xia Yi, Graduate Student, yijuxia19 |#| mails.ucas.ac.cn

Xingfengdan 202005 3x3

Miss Feng-Dan Xing, Administrative Assistant, xingfengdan |#| ucas.ac.cn

 

Former Group Members

Sun, Hao-Wei    2018/05 - 2018/12    Summer Student

Sun, Wei    2019/09 - 2020/06    Summer Student

Yin, Yi-Yang    2019/09 - 2020/06    Summer Student