Selective Publications

  • 张余洋
  • Published: 2020-05-11
  • 327

[1]       Shiyu Zhu#, Lingyuan Kong#, Lu Cao#, Hui Chen#, Michał Papaj, Shixuan Du, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Chengmin Shen, Fazhi Yang, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Yu-Yang Zhang*, Hong Ding*, and Hong-Jun Gao*. "Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconductor". Science, 367 (6474), 189 (2020)

[2]       Hui Chen#, Xian-Li Zhang#, Yu-Yang Zhang#, Dongfei Wang, De-Liang Bao, Yande Que, Wende Xiao, Shixuan Du*, Min Ouyang, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao*. "Atomically precise, custom-design origami graphene nanostructures". Science 365, 1036 (2019).

[3]       Wu Zhou#, Yu-Yang Zhang#, Jianyi Chen, Dongdong Li, Jiadong Zhou, Zheng Liu, Matthew F. Chisholm, Sokrates T. Pantelides, and Kian Ping Loh. "Dislocation-driven growth of two-dimensional lateral quantum-well superlattices". Sci. Adv. 4, eaap9096 (2018).

[4]       X. Lin#, J. C. Lu#, Y. Shao#, Y. Y. Zhang#, X. Wu, J. Pan, L. Gao, S. Y. Zhu, K. Qian, Y. F. Zhang, D. L. Bao, L. F. Li, Y. Q. Wang, Z. L. Liu, J. Sun, T. Lei, C. Liu, J. Wang, K. Ibrahim, D. Leonard, W. Zhou, H. Guo, Y. L. Wang, S. X. Du, S. T. Pantelides, and H. -J. Gao. "Intrinsically patterned two-dimensional materials for selective adsorption of molecules and nanoclusters". Nat. Mater. 16, 717 (2017)

[5]       Deyi Fu, Xiaoxu Zhao, Yu-Yang Zhang, Linjun Li, Hai Xu, A. Rang Jang, Seong In Yoon, Peng Song, Sock Mui Poh, Tianhua Ren, Zijing Ding, Wei Fu, Tae Joo Shin, Hyeon Suk Shin, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, and Kian Ping Loh. "Molecular beam epitaxy of highly crystalline monolayer molybdenum disulfide on hexagonal boron nitride". J. Am. Chem. Soc. 139, 9392 (2017).

[6]       Peng Gao*, Liping Wang, Yu-Yang Zhang*, Yuan Huang, Lei Liao, Peter Sutter, Kaihui Liu, Dapeng Yu, and En-Ge Wang. "High-resolution tracking asymmetric lithium insertion and extraction and local structure ordering in SnS2". Nano Lett. 16, 5582 (2016).

[7]       Wende Xiao, Karl-Heinz Ernst, Krisztian Palotas, Yuyang Zhang, Emilie Bruyer, Lingqing Peng, Thomas Greber, Werner A. Hofer, Lawrence T. Scott, and Roman Fasel. "Microscopic origin of chiral shape induction in achiral crystals". Nature Chem. 8, 326 (2016).

[8]       Yu Yang Zhang, Rohan Mishra, Timothy J. Pennycook, Albina Y. Borisevich, Stephen J. Pennycook, and Sokrates T. Pantelides. "Oxygen disorder, a way to accommodate large epitaxial strains in oxides". Adv. Mater. Interf. 2, 1500344 (2015).

[9]       Jindong Ren#, Haiming Guo#, Jinbo Pan#, Yu Yang Zhang#, Xu Wu, Hong-Gang Luo, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao. "Kondo effect of cobalt adatoms on a graphene monolayer controlled by substrate-induced ripples". Nano Lett. 14, 4011 (2014).

[10]     Yunxi Yao, Qiang Fu, Y. Y. Zhang, Xuefei Weng, Huan Li, Mingshu Chen, Li Jin, Aiyi Dong, Rentao Mu, Peng Jiang, Li Liu, Hendrik Bluhm, Zhi Liu, S. B. Zhang, and Xinhe Bao. "Graphene cover-promoted metal-catalyzed reactions". Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 17023 (2014).

[11]      Y. Y. Zhang, Y. Y. Sun, S. X. Du, H. J. Gao, and S. B. Zhang. "Organic salts as super-high rate capability materials for lithium-ion batteries". Appl. Phys. Lett. 100, 091905 (2012).

[12]     Y. Y. Zhang, S. X. Du, and H. -J. Gao. "Binding configuration, electronic structure, and magnetic properties of metal phthalocyanines on a Au(111) surface studied with ab initio calculations". Phys. Rev. B 84, 125446 (2011).

[13]    Q. Liu, Y. Y. Zhang, N. Jiang, H. G. Zhang, L. Gao, S. X. Du, and H. -J. Gao. "Identifying multiple configurations of complex molecules in dynamical processes: time resolved tunneling spectroscopy and density functional theory calculation". Phys. Rev. Lett. 104, 166101 (2010).

[14]     N. Jiang, Y. Y. Zhang, Q. Liu, Z. H. Cheng, Z. T. Deng, S. X. Du, H. -J. Gao, M. J. Beck, and S. T. Pantelides. "Diffusivity control in molecule-on-metal systems using electric fields". Nano Lett. 10, 1184 (2010).

[15]     L. Gao, Q. Liu, Y. Y. Zhang, N. Jiang, H. G. Zhang, Z. H. Cheng, W. F. Qiu, S. X. Du, Y. Q. Liu, W. A. Hofer, and H. J. Gao. "Constructing an array of anchored single-molecule rotors on gold surfaces". Phys. Rev. Lett. 101, 197209 (2008).