Publications in 2020

[1]     Shiyu Zhu#, Lingyuan Kong#, Lu Cao#, Hui Chen#, Michał Papaj, Shixuan Du, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Chengmin Shen, Fazhi Yang, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Yu-Yang Zhang*, Hong Ding*, and Hong-Jun Gao*. "Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconductor". Science, 367 (6474), 189 (2020)

[2]     Liang Zhu#, Xin Jin#, Yu-Yang Zhang*, Shixuan Du, Lei Liu*, Tijana Rajh, Zhi Xu, Wenlong Wang, Xuedong Bai*, Jianguo Wen*, and Lifen Wang*. "Visualizing Anisotropic Oxygen Diffusion in Ceria under Activated Conditions". Phys. Rev. Lett. 124 (5), 056002 (2020).

[3]    Rui-Zi Zhang, Jian Liu, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, and Sokrates T. Pantelides. "Unusual anisotropic thermal expansion in multilayer SnSe leads to positive-to-negative crossover of Poisson's ratio". App. Phys. Lett. 116 (8), 083101 (2020).

[4]     Yixuan Gao, Yu-Yang Zhang, Jia-Tao Sun, Lizhi Zhang, Shengbai Zhang, and Shixuan Du. "Quantum anomalous Hall effect in two-dimensional Cudicyanobenzene coloring-triangle lattice". Nano Res. (2020).

[5]     Hui Guo, Ruizi Zhang, Hang Li, Xueyan Wang, Hongliang Lu, Kai Qian, Geng Li, Li Huang, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Hong Ding, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao. "Sizable band gap in epitaxial bilayer graphene induced by silicene intercalation". Nano Lett. 20 (4), 2674 (2020).

[6]     Kai Qian, Lei Gao, Xiya Chen, Hang Li, Shuai Zhang, Xian-Li Zhang, Shiyu Zhu, Jiahao Yan, Deliang Bao, Lu Cao, Jin-An Shi, Jianchen Lu, Chen Liu, Jiaou Wang, Tian Qian, Hong Ding, Lin Gu, Wu Zhou, Yu-Yang Zhang, Xiao Lin, Shixuan Du, Min Ouyang, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao. "Air-stable monolayer Cu2Se exhibits a purely thermal structural phase transition". Adv. Mater. n/a (n/a), 1908314 (2020).

[7]     Rongting Wu, De-Liang Bao, Linghao Yan, Yeliang Wang, Junhai Ren, Yan-Fang Zhang, Qing Huan, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao. "Direct visualization of hydrogen-transfer intermediate states by scanning tunneling microscopy". J. Phys. Chem. Lett. 11 (4), 1536 (2020).

[8]     Lei Tao, Yu-Yang Zhang, Sokrates T. Pantelides, and Shixuan Du. "Tuning the catalytic activity of a quantum nutcracker for hydrogen dissociation". Surfaces 3 (1), 40 (2020).

[9]     Rui-Zi Zhang, Yu-Yang Zhang, and Shi-Xuan Du. "Thickness-dependent magnetic order and phase transition in V5S8". Chin. Phys. B (2020).

[10]     Bao Lei, Yu-Yang Zhang, and Shi-Xuan Du. "Prediction of structured void-containing 1T-PtTe2 monolayer with potential catalytic activity for hydrogen evolution reaction". Chin. Phys. B (2020).

[11]     Hai-Hong Jia, De-Liang Bao, Yu-Yang Zhang, and Shi-Xuan Du. "Structural and thermal stabilities of Au@Ag core-shell nanoparticles and their arrays: a molecular dynamics simulation". Chin. Phys. B 29 (4), 048701 (2020).

[12]     K. Qian, L. Gao, H. Li, S. Zhang, J. H. Yan, C. Liu, J. O. Wang, T. Qian, H. Ding, Y. Y. Zhang, X. Lin, S. X. Du, and H. J. Gao. "Epitaxial growth and air-stability of monolayer Cu2Te". Chin. Phys. B 29 (1), 018104 (2020).

[13]     Shuai Zhang, Yang Song, Jinmei Li, Zhenyu Wang, Chen Liu, Jiaou Wang, Lei Gao, Jian-Chen Lu, Yu-Yang Zhang, Xiao Lin, Jinbo Pan, Shixuan Du, and Hong-Jun Gao. "Epitaxial fabrication of monolayer copper arsenide on Cu(111)". Chin. Phys. B (2020).

[14]     Shuai Zhang, Yang Song, Hang Li, Jin-Mei Li, Kai Qian, Chen Liu, Jia-Ou Wang, Tian Qian, Yu-Yang Zhang, Jian-Chen Lu, Hong Dng, Xiao Lin, Jin-Bo Pan, Shi-Xuan Du, and Hong-Jun Gao. "Experimental synthesis of strained monolayer silver arsenide on Ag(111) substrates". Chin. Phys. Lett. 37 (6), 068103 (2020).